کلیدواژه‌ها = وزن هزار دانه
تأثیر پوترسین بر عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم در واکنش به تنش کم‌آبی

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 16-29

10.22059/ijfcs.2022.329821.654849

سدابه جهانبخش گده کهریز؛ میلاد خیری سیس؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی


تأثیر سطوح آبیاری و سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L)

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 193-204

10.22059/ijfcs.2021.318208.654799

صادق نصیرپور؛ محمدرضا جهانسوز؛ علی احمدی؛ اسماعیل افشون


تأثیر مقادیر مصرف نیتروژن و زمان‌های مختلف آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 175-188

10.22059/ijfcs.2021.318392.654800

حسین وزیری؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ افشین سلطانی؛ سعید یاراحمدی