کلیدواژه‌ها = کاریوتیپ
بررسی خصوصیات کاریوتیپ ده جمعیت محوری یونجه(Medicago sativa L.) در ترکیه

دوره 49، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 131-149

10.22059/ijfcs.2017.228048.654280

عیسی ظریفی؛ جعفر سری سویم آی؛ صباحدین آل بایراک


تجزیۀ تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی نژادگان‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) در ایران

دوره 48، شماره 3، آذر 1396، صفحه 695-708

10.22059/ijfcs.2017.208241.654123

محسن فرشادفر؛ فاطمه بلورچیان؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


تجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس (Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 707-717

محمد مهدی مجیدی؛ ابوالقاسم اکبریان


مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندی OR

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389

قاسم کریم زاده؛ صادق اشکانی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی؛ قادر میرزاقادری