کلیدواژه‌ها = کاریوتیپ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی خصوصیات کاریوتیپ ده جمعیت محوری یونجه(Medicago sativa L.) در ترکیه

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-149

10.22059/ijfcs.2017.228048.654280

عیسی ظریفی؛ جعفر سری سویم آی؛ صباحدین آل بایراک


2. تجزیۀ تنوع ژنتیکی و سیتوژنتیکی نژادگان‌های مختلف یونجه (Medicago sativa L.) در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 695-708

10.22059/ijfcs.2017.208241.654123

محسن فرشادفر؛ فاطمه بلورچیان؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


3. تجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس (Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 707-717

محمد مهدی مجیدی؛ ابوالقاسم اکبریان


4. مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندی OR

دوره 41، شماره 2، تابستان 1389

قاسم کریم زاده؛ صادق اشکانی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی؛ قادر میرزاقادری