کلیدواژه‌ها = اجزاء عملکرد
تأثیر تیمارهای کودی بر عملکرد، اجزای عملکرد و القاء تحمل به بیماری اسکب گندم

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-85

10.22059/ijfcs.2016.63590

سید کاظم صباغ؛ بصیرا کرمانی زاده؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ علیرضا سیروس مهر


تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنج ژنوتیپ نخود

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389

مریم ثمن؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند؛ سید حسین صباغپور